۵۵۵دکتر دینیار نوشادی

متولد آبان ماه هزار و سیصد و شصت و سه،
سال ورود به دوره دکترای عمومی دانشگاه ملی شهید باهنر کرمان۱۳۸۲
سال اخذ مدرک دکترای عمومی دامپزشکی، ۱۳۸۸٫
عنوان پایان نامه دوره دکترای عمومی: شناسایی پاتوتایپ تولیدکننده شیگاتوکسین اشرشیاکلی و تعیین گروه های فیلوژنتیکی جدایه ها از محتویات دستگاه گوارشی جوجه های گوشتی سالم.
مسئولیت ها:
سرپرست کلینیک دامپزشکی قدس در شهر راور,
تدریس در دانشکده های دامپزشکی و مهندسی علوم دامی علمی کاربردی و پیام نور در سال های ۸۸ تا ۹۰
سرپرست و مسئول فنی کشتارگاه صنعتی دام در سال های ۹۰ تا ۹۲٫
ناظر دولتی کشتارگاه های طیور در سطح تهران در سال ۹۴

موسس اولین پانسیون  و بستری تخصصی گربه در تهران با بالاترین کیفیت در خرداد ماه ۱۳۹۵
عضویت در نظام دامپزشکی

WPBT37XZddddd